STEM център

Създаваме светло бъдеще за децата ни чрез иновативно образование

Наука - Технологии - Инженерство - Математика

Един от основните национални приоритети, изискващ обединените усилия на българското общество, е свързан с превръщането на българското образование в ефективна система, която да е неразделна част от общоевропейското образователно пространство.

Политиката на “1 ГРУП” ЕООД в областта на образованието е насочена към ускоряване на неговото модернизиране и развитие.

Наясно сме с ежедневните ангажименти на учителското общество, липсата на условия и ресурси, дефицитът на човешкия фактор и специфичността на процедурата и упоменатите етапи, затова ние предлагаме напълно БЕЗВЪЗМЕЗДНО обслужване по етапи 1, 2 и 3 за всички български училища, участващи в Процедура: „Училищна STEM среда“!


Какво означава "STEM"?

Абревиатурата “STEM” е правилно да се изписва на латиница, което означава “Science – Technology – Engineering – Mathematics” или преведно на Български език: “Наука - Технологии - Инженерство - Математика”.Защо се създава STEM образованието?

STEM образованието се създава, за да може обществото да поддържа икономически, социален и технологичен напредък е необходимо да се подготвят квалифицирани трудови ресурси (работна кадри). Това поражда нужда от трансформация на образованието в посока, наречена Образование 4.0, която подкрепа иновациите в науката, технологията и инженерството и чиито приоритет е изучаването на STEM. STEM образованието е ключова област за научните педагогически изследвания в световен мащаб. То е признато за приоритет за страните от Европейския съюз, защото е тясно свързано с практически ценности, имащи отношение към икономическия растеж и производителността.Каква е идеята за STEM в българското образование?

Програмата е насочена към създаването на нови училищни центрове – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо-математическите науки в държавните и общинските училища в страната. Всеки училищен център ще включва промяна в следните елементи: физическа среда (подобряване на вътрешната архитектура и обзавеждането на съществуващи пространства), технологии, учебно съдържание, методи на преподаване и управление на образователния процес.

Реализирането на програмата има за цел мотивирането на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, повишаване на образователните резултати, придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците, насочването им към технологични професии.Какво представлява STEM център?

STEM център представлява напълно интегрирана учебна среда за обучение, където всичко от технологията и мебелите до учебната програма и оценяването се подкрепят взаимно, за да осигурят практическо обучение. Това е мястото, където ученето може да бъде персонализирано и мотивиращо, и да ангажира ученици от всички възрасти. STEM центъра (кабинет/пространство) позволява на учениците да учат, изследват, сътрудничат и създават, както и да решават практически ориентирани проблеми.

Модерните обучителни пространства се създават в направелнията: STEM център по природни науки, изследвания и иновации; STEM център - изследователски лаборатории; STEM център за дигитални създатели; STEM център за за технологии в креативните индустрии; STEM център тип работилници или специфичен STEM център според нуждите на профилираното училище. Интегрираното обучение се разделя на режими: На Върха; Пещера; Огнище; Езерце; Преживяване; Движение.

Какво предлагаме ние?

Предлагаме цялостно пакетно обслужване - състоящо се от следните етапи:

ЕТАП 1 Kонцептуален етап, по време на който изготвяме детайлна количествено-стойностна сметка изготвена на база архитектурен проект, подкрепен от cad. чертежи, графики и 3D визуални изображения, за да можете да получите реалистична представа за вашия нов STEM център.

ЕТАП 2 Подготовка на концепция и документация, която да бъде съгласувана с националния STEM център, преди да бъде качена за финално одобрение в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) 2020.

ЕТАП 3 След уточнение на правните норми, препоръчваме високо квалифицирани външни експерти за обявяване на обществената поръчка в “ЦАИС ЕОП” в зависимост от разполагаемия финансов ресурс за строителство, доставка и монтаж на оборудване за вашия STEM център.

ЕТАП 4 Нашият професионален строителен екип ще изпълни всички предвидени строително-монтажни дейности заложени в количествената сметка от проектантите. Ще достави и монтира оборудване, технологии и софтуер от най-висок клас съгласно Европейските норми и ще проведе инструктаж и обучение за работа с новите технолигии - на учители и ученици.
1 GROUP LTD.

Общи условия © Всички права запазени


Golden Estates