Дейности

Вашите мечти се превръщат в реалност с нашите
експертни проектантски и строителни услугиПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

Предоставяме проектантски услуги за всички видове проекти, включително обществени, търговски, жилищни, индустриални и др.

Нашият проектантски екип е съставен от опитни и надеждни професионалисти, които успешно реализират цялостния процес по изработването на проекти по отделните части - Конструктивна, Архитектурна, Електрическа, Водоснабдяване и канализация, Отопление, вентилация и климатизация, Геодезия, Паркоустройство, Пожарна Безопасност, План за безопасност и здраве, План за управление на строителни отпадъци и други специфични проектни части.

Процесът стартира с проучване на имота, последвано от концептуалния етап, по време на който ви предоставяме различни видове дизайни, подкрепени от cad. чертежи, графики и 3D визуални изображения, за да можете да получите реалистичен поглед спрямо предложението. След одобрение от страна на възложителя, предоставяме подробен пакет от технически чертежи за одобрение от строителния надзор и съответните държавни институции за съгласуване преди да започнем операциите на обекта. Пакетът, който предоставяме на строителния екип, включва цялата специфична и техническа информация, както и обхват на работите по позиции със съответните разходи.СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

“1 ГРУП” ЕООД притежава дългогодишен опит в изграждането на нови сгради, пристройки, преустройства, цялостни интериорни и екстериорни ремонти.

Процесът на работа стартира с изготвяне на безплатна оферта от нашият инженерен екип, след одобрение от клиента, юристите ни изпращат проекто-договор за съгласуване. Всички договори се изготвят законосъобразно, съгласно Наредба №2 от ЗУТ за минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни работи. След сключване на договор и одобрение на екзекутивната документация от страна на възложителя, изготвяме организационна програма с вкл. календарен график, който детайлно описва срока за изпълнение на всички позиции упоменати в количествено-стойностна сметка.

Всеки проект, който дружеството изпълнява се ръководи от инженерен състав. Нашите специалисти следят за качественото изпълнение на предвидените строително-монтажни работи, за спазването на реда и безопасността на работното място съгласно законовите разпоредби.

“1 ГРУП” ЕООД извършва широк спектър строително-ремонтни дейности: Земни работи, Кофражни работи, Армировъчни работи, Бетонови работи, Зидарски работи, Покривни работи, Тенекеджийски работи, Облицовъчни работи, Мазачески работи, Бояджийски работи, Хидроизолационни работи,Топлоизолационни работи, Сухо строителство, Полагане на настилки и плочки, Изграждане на ВиК и Електро инсталации, Асфалтиране, Паркоустройство и озеленяване.ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

Предлагаме цялостно обслужване на Възложители и Изпълнители на обществени поръчки в автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“.

За Възложители:


Процесът на работа стартира с правен анализ за законосъобразност на процедурите по възлагане на обществени поръчки, изготвен от нашите опитни юристи. В зависимост от разполагаемия финансов ресурс за строителство, доставки или услуги, процедурата може да бъде възложена по НВМОП чл.1, ал.2., по НВМОП чл.2, ал.1/ с 3 оферти или по НВМОП Чл.2, ал 2 /без 3 оферти.

След уточнение на правните детайли, изготвяме пълен набор документи, необходими за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. Осигуряваме високо квалифицирани експерти за участие в комисии - инженери, проектанти, юристи.

За Участници:


Процесът на работа стартира със съдействие за избор на подходяща обществена поръчка вкл. и правна консултация с нашите юристи относно критериите за подбор на възложителя.

Впоследствие техническият екип изготвя пълен комплект документация. Съдействаме за попълнване на техническо предложение, остойностяване на количествено-стойностна сметка с анализни цени съгласно номеклатура СЕК, УСН. Поготовяме линеен /мрежови график с диаграма на работната ръка и/или механизацията. Завършваме с качване и подаване на поръчката в системата “ЦАИС ЕОП”.1 GROUP LTD.

Общи условия © Всички права запазени


Golden Estates